top of page

PREVIOUS BOARDS

1 §
YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Tampereen Tradenomiopiskelijat ry. Yhdistyksen
kotipaikka on Tampere.
Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TTO.


2 §
TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on:
- toimia jäsentensä etujärjestönä, edistää ja valvoa opiskelijoiden yleisiä ja
yhteisiä etuja ja oikeuksia
- toimia tiedonvälittäjänä yhdistyksen sidosryhmien ja jäsenistön välillä
- edistää jäsenistönsä henkisiä, ammatillisia, yhteiskunnallisia sekä
liikunnallisia toimia ja pyrkimyksiä
- edistää opiskelijoiden opintososiaalista ja kansainvälistä toimintaa,
parantaa opiskelijoiden sosiaalisia olosuhteita sekä ylläpitää opiskeluun
liittyvää oikeusturvaa.


3 §
TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;
- voi kuulua jäsenenä alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin
järjestöihin sekä tehdä yhteistyötä erityisesti opiskelijajärjestöjen kanssa
- voi järjestää kokouksia, koulutus-, tiedotus- ja esitelmätilaisuuksia,
illanviettoja, jäsenilleen opintomatkoja ja kilpailuja
- voi välittää jäsenilleen opintomateriaalia voittoa tavoittelematta
- voi ylläpitää kerhoja ja harrastuspiirejä sekä ohjata ja tukea niiden
toimintaa
- voi järjestää rekrytointi-, messu- ja muita vastaavia tapahtumia
- toimii Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n, jota näissä säännöissä
kutsutaan liitoksi, jäsenyhdistyksenä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ylläpitää kahviota, kirjakauppaa,
jäsenille suunnattuja kopio- ja telepalveluita sekä rahoittaa toimintaansa
järjestämällä viihde- ja virkistystilaisuuksia ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa
vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia. Toimintaansa varten yhdistys
hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteistöä ja irtainta omaisuutta.


4 §
JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä
Tradenomiliitto TRAL ry:n opiskelijajäseniä, jotka ovat Tampereen
ammattikorkeakoulussa opiskelevia tai Tampereella opiskelevia
tradenomiopiskelijoita. Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, joiksi hallitus
voi hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavalla tavalla on
edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä tai jolle yhdistys haluaa erityisesti
osoittaa kunnioitustaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tapahtuu
yhdistyksen kokouksessa, jos ehdotusta kannattaa vähintään viisi kuudesosaa
(5/6) annetuista äänistä. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä
äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


5 §
JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat velvollisia maksamaan jäsenmaksua sen
määrän, jonka yhdistyksen kevätkokous vuosittain päättää.
Kannatusjäsenten on vuosittain suoritettava yhdistykselle se jäsenmaksu,
jonka suuruuden kevätkokous päättää.
Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua, voidaan erottaa hallituksen
päätöksellä. Jokaisella varsinaisella jäsenmaksun maksaneella jäsenellä on
puhe- ja esitysoikeus sekä äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.


6 §
YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous, johon voivat osallistua
kaikki yhdistyksen jäsenet. Kutsu kokoukseen on julkaistava viimeistään
seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella
ilmoitustaululla sekä sähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava
kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokoukset ovat sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.
Kevätkokous on pidettävä huhtikuun 15. päivään mennessä ja syyskokous on
pidettävä joulukuun 15. päivään mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus
- käsitellään tilit, toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille
vastuuvelvollisille
- määrätään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut sekä muut esille tulleet asiat.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
- valitaan vaaleilla hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
taloussihteeri sekä muut hallituksen jäsenet
- käsitellään muut esille tulleet asiat sekä kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään mikäli vähintään kymmenen (10)
yhdistyksen jäsentä tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti
mainittua asiaa varten yhdistyksen hallitukselta pyytää tai mikäli yhdistyksen
hallituksen kokouksessa vähintään 1/2 sen läsnäolevista jäsenistä sitä pyytää
samassa kokouksessa esillä olevan asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen
ylimääräinen kokous on pidettävä viimeistään kahden (2) viikon kuluessa siitä,
kun kokouksen pitämistä on pyydetty.

 

7 §
YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää syyskokouksessa valittu hallitus.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
taloussihteeri ja 2-9 muuta jäsentä. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään
kolme (3) päivää ennen kokousta sekä samalla mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä on paikalla, mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen
ollessaan estynyt varapuheenjohtaja.


Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on:
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sääntöjen 6 §:n mukaisesti
- panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
- päättää henkilöstön palkkaamisesta, tehtävistä ja irtisanomisista
- edustaa yhdistystä sekä nimetä yhdistyksen edustajat
sidosryhmätilaisuuksiin
- nimetä tarvittavat toimikunnat ja jaostot
- laatia toimintasuunnitelma ja toimintakertomukset
- laatia yhdistyksen kokoukselle tilikertomus, taseet ja talousarvio
- periä jäsenmaksut ja ylläpitää jäsenrekisteriä
- hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta
- päättää irtaimen omaisuuden hankinnasta
- hoitaa yhdistyksen posti ja arkisto
- järjestää yhdistyksen jäsenille sääntöjen 2 §:n mukaista toimintaa.

 

8 §
TOIMIHENKILÖT JA TYÖNTEKIJÄT
Yhdistyksellä voi olla joko palkallisia tai palkattomia toimihenkilöitä ja
työntekijöitä. Palkkauksesta päättää yhdistyksen hallitus. Päätoimisesti
yhdistyksen palveluksessa olevat toimihenkilöt eivät ole vaalikelpoisia
yhdistyksen hallituksen vaalissa. Toimihenkilöiden ja työntekijäin toimiajan ja
tehtävät määrittelee yhdistyksen hallitus.


9 §
NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
tai taloussihteeri, kaksi aina yhdessä, pois lukien Hervannan Hum*la Hyppely,
Kalevan K*nni Kierros, haalarimainosmyynti ja irtaimistovuokraus, joiden
sopimuksiin riittää yksi nimenkirjoittaja.


10 §
TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään joulukuun 31. päivänä.


11 §
JAOSTOT JA TOIMIKUNNAT
Yhdistyksen hallituksella voi olla alaisinaan valiokuntia, jaostoja ja
toimikuntia. Nämä toimivat yhdistyksen hallituksen alaisina valmistelevina
eliminä ja niiden toimikausi päättyy hallituksen toimikauden päättyessä.
Asioiden käsittelyssä näissä elimissä noudatetaan soveltuvin osin, mitä on
mainittu hallituksen työjärjestyksessä.


12 §
ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on julkaistava yhdistyksen virallisella
ilmoitustaululla tai internetsivuilla viimeistään kahden (2) viikon kuluttua
kokouksesta. Mainittuja pöytäkirjoja on pidettävä nähtävillä vähintään viikon
ajan.
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous, jos muutoksesta
on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään viisi
kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä.

 

13§
LIITON OIKEUDET
Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen
tilaisuuksissa. Liiton edustajia ovat liiton hallituksen jäsenet sekä sen
toiminnanjohtaja.


14 §
TOIMINNAN LOPETTAMINEN
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous viiden kuudesosan (5/6)
ääntenenemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa,
joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Yhdistyksen purkautuessa on sen
varat luovutettava yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
stipendirahastoksi vähävaraisten opiskelijoiden avustamiseksi tai sellaiselle
oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka ajaa yhdistyksen tarkoitusperiä ja parhaiten
tukee opiskelijoita erityisesti sosiaalisissa kysymyksissä.


15 §
SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT
 

Päivämäärä 06/11/2017.

bottom of page